top of page

HMONG

Statelessness Project

Đề Án Hỗ Trợ Người Hmong Vô Tổ Quốc

we.png

Người Hmong theo đạo Tin Lành tại Việt Nam.

LUẬT HỘ TỊCH

Quốc Tế

fyted.jpg

Tình trạng "vô tổ quốc" của những người 

Hmong theo đạo Tin Lành ở Việt Nam

Statelessness among

Hmong Christians in Vietnam

Hmoob ua neeg nyob txhaum

cai hauv teb chaws Nyab Laj

Giải pháp cho người Hmong "vô tổ quốc"

giải quyết bằng luật quốc tế.

This video describes how statelessness of Hmong Christians can be addressed under international law.

Nqua hu koomhum nplajteb tig lug tiv thaiv hab paab Hmoob.

Giải pháp cho người Hmong "vô tổ quốc"

giải quyết bằng luật Quốc nội.

This video describes how statelessness of Hmong Christians can be addressed under Vietnamese law.

Siv numtswv txuj cai lug yuam kuas puab ua ntaub ntawv pejxeem rua Hmoob.

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI HMONG VÔ TỔ QUỐC TẠI VIỆT NAM

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"

                                          -Trích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Việt Nam-

bottom of page