Chào cả nhà!

Đây là trang chia sẻ thông tin về cuộc kiểm điểm Việt Nam thực thi Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR).

Clip ngắn giới thiệu sơ qua về việc kiểm điểm theo Công Ước Quốc Tế về quyền Dân sự và Chính trị

Các khuyến cáo cho Việt Nam trong kỳ kiểm điểm UPR.

downloadFull3.png

Copyright © 2018. VNCRP

Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100

Falls Church, VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

danquyen@bpsos.org