KIỂM ĐIỂM THỰC THI CÁC CÔNG ƯỚC LHQ CỦA VIỆT NAM

Mời quý vị tải file danh sách vấn đề cho báo cáo định kỳ lần thứ ba của Việt Nam bản tiếng Việt TẠI ĐÂY hoặc bấm vào chữ Download bên dưới:

Mời quý vị tải file phần trả lời của Việt Nam bản tiếng Việt TẠI ĐÂY hoặc bấm vào chữ Download bên dưới:

Mời quý vị tải file phần trả lời của Việt Nam bản tiếng Anh TẠI ĐÂY hoặc bấm vào chữ Download bên dưới:

Copyright © 2018. VNCRP

Contact Us

6066 Leesburg Pike,

Suite 100

Falls Church, VA 22041

Ph:   (703) 538-2190

Fax: (703) 538-2191

danquyen@bpsos.org